top of page

Pensi és el primer edifici industrialitzat d'habitatges en alçada entre mitgeres en què
estructura i façana s'han realitzat mitjançant elements de formigó prefabricats.

 

Morfologia i Materialitat / La solució industrialitzada permet construir sistemes oberts lliures d'elements estructurals que poden ser adaptats a qualsevol moment o situació.

La construcció de la façana industrialitzada de formigó prefabricadoa també presenta alguns avantatges respecte una tradicional; major durabilitat, millor estanquitat, millora de la inèrcia tèrmica, menor temps d'execució i dismunición dels riscos laborals.

 

Sostenibilitat, Seguretat i Salut / 1.- reduccions en les emissions de CO2. / 2.- reducció de el consum de l'energia embeguda (MJ). / 3.- reducció dels residus en obra (Kg). pràcticament nuls. / 4.- reducció dels riscos laborals. / 5.- La inèrcia tèrmica del formigó aprofitada en murs i forjats permet una millora de la qualificació energètica enfront de solucions més tradicionals. / Aquest edifici té una classificació energètica A

 

Economia / La disminució dels costos en les tasques d'intervenció durant l'etapa de servei de l'edifici, per manteniment, reparació, substitució i / o rehabilitació és un factor important de la inversió realitzada.

edifici d'habitatges PENSI

_Barcelona

_2020

bottom of page