top of page

Un dels reptes de La Pau i l’àmbit de Via Trajana és la connectivitat. Per això proposem un edifici exempt, envoltat de Parc i amb habitatges passants, en un barri que ja té molta densitat habitacional, però en un parc d’habitatges envellit i desestructurat.

Atès el context sociocultural, la nostra proposta arquitectònica es regeix pels següents principis:

1.Crear una estructura resilient, sòlida i durable que, amb intervencions mínimes, permeti fer canvis a les plantes o als interiors dels habitatges al cap dels anys, sense grans inversions.

2.Optimitzar els suports i els elements estructurals per a facilitar el muntatge de les peces en obra, reduint temps i riscos

3.Crear tipologies passants, ben ventilades i màximes obertures. Fer els habitatges més grossos possibles, atesos els condicionats del solar. Crear uns espais d’accés oberts a cada planta, aprofitant l’assolellament i les vistes al parc.

3.Fer un edifici exempt de la mitgera, per a que els habitatges tinguin la màxima ventilació possible. Generar el màxim d’espais verds i obertures en planta baixa i cap a la mitgera, en un entorn amb pocs jardins. 

4.Crear espai d’equipament en planta baixa per atendre els projectes del Pla de Barris.

5.A cada habitatge, fomentar espais exteriors oberts al carrer i al parc, amb terrasses amples i finestres batents que permetin obrir completament els menjadors quan faci bon temps.

edifici d'habitatges CÚSPIRES

_Barcelona

_2020

bottom of page